Θεματική Ενότητα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αντικείμενο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ίδρυση τμήματος

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΖΩΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

 της ΣΤΕΦ  του ΤΕΙ-ΣΕΡΡΩΝ  στη ΝΙΓΡΙΤΑ

Εισηγητής :

Β. Παπαμητούκας

Καθηγ. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ίδρυση τμήματος

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΖΩΙΚΩΝ     ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

 της ΣΤΕΦ  του ΤΕΙ-ΣΕΡΡΩΝ  στη ΝΙΓΡΙΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

1.         Εισαγωγή

2.         Πρόταση-Εισήγηση του Δήμου Νιγρίτας

3.         Για ποιους λόγους το νέο τμήμα να έχει

      έδρα το Δήμο Νιγρίτας

4.         Στοιχεία του τμήματος

4.1          Στόχος

4.2          Απασχόληση

4.3          Δομή σπουδών

4.4          Ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών

5.         Υλικοτεχνική υποδομή

6.         Ανθρώπινο δυναμικό

Βασ. Παπαμητούκας

Καθηγ. ΤΕΙ-Θεσ/νίκης                         Σέρρες     30-05  -2003

 

Ίδρυση τμήματος

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΖΩΙΚΩΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

της ΣΤΕΦ  του ΤΕΙ-ΣΕΡΡΩΝ  στη ΝΙΓΡΙΤΑ

1.           Εισαγωγή

Μπροστά από τρία χρόνια, σε μια εκδήλωση του Δήμου Νιγρίτας, ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο κ. Δ. Δάπη η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ζητήσει την ίδρύση ενός νέου τμήματος του ΤΕΙ-Σερρών στη Νιγρίτα.

Τότε είπα : πολύ καλή ή ιδέα, να την πραγματοποιήσουμε.

Αμέσως γεννήθηκαν τα ερωτήματα. Τι τμήμα μπορούσαμε να κάνουμε και γιατί αυτό το τμήμα να γίνει στη Νιγρίτα.

     Είναι διαπιστωμένο ότι, όλο και περισσότερο γίνεται αναγκαία η παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με μεθόδους που αφενός τα παραγόμενα προϊόντα να πληρούν τους κανόνες υγιεινής διατροφής, ‘’οικολογικά και αφετέρου η ενέργεια που απαιτείται, να παράγεται με μεθόδους που να μη ρυπαίνουν το περιβάλλoν όπως π.χ. γεωθερμία, βιοαέριο και άλλες ήπιες μορφές ενέργειας.

   Από την άλλη πλευρά μεγάλα προβλήματα στη ρύπανση του περιβάλλοντος δημιουργούν τα οργανικά απόβλητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα οργανικά οικιακά απορρίμματα. Η χρησιμοποίηση αυτών για την παραγωγή π.χ. βιοαερίου λύνει ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος της εναπόθεσής τους και παράγεται ταυτόχρονα ηλεκτρική και θερμική ενέργεια   το δε απόβλητο, ως ¨οικολογική κοπριά΄΄, (κομπόστ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις καλλιέργειες.

   Η περιοχή της Νιγρίτας είναι αγροτική, έχει κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες και διαθέτει εκτεταμένο γεωθερμικό πεδίο με 100 στρέμματα θερμοκηπικών καλλιεργειών .

    Στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ-Σερρών εισάγονται κάθε χρόνο περίπου 350 Φοιτητές. Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι Μηχανικοί εφαρμογής, με άλλα λόγια μπορούν να μελετήσουν αλλά ιδιαίτερα να παρακολουθήσουν και να κατευθύνουν την κατασκευή διαφόρων μηχανών και εγκαταστάσεων ή να επιβλέπουν τη λειτουργία τους. Η πολυπλοκότητα όμως των μηχανολογικών εγκαταστάσεων ορισμένων παραγωγικών μονάδων απαιτεί πρόσθετες ειδικές γνώσεις.

  Οι σημερινές μέθοδοι και συνθήκες παραγωγής ζωικών και φυτικών προϊόντων απαιτούν ειδικούς στις σύγχρονες τεχνικές γεωργικών και ζωικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι να διαθέτουν υψηλές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις για την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων μονάδων.

   Οι ειδικοί αυτοί θα είναι ‘’Τεχνολόγοι μηχανικοί τεχνικών γεωργικών και ζωικών εκμεταλλεύσεων’’, που θα φοιτούν στο υπό ίδρυση νέο τμήμα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ-Σερρών. Θα αποκτούν τις βασικές γνώσεις της Μηχανολογίας και τις ιδικές της κατασκευής και λειτουργίας   γεωργικών και ζωικών μονάδων παραγωγής οι οποίες θα χρησιμοποιούν ήπιες μορφές ενέργειας όπως γεωθερμία, Βιοαέριο κλ.π. και της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των οργανικών αποβλήτων των μονάδων αυτών και των οργανικών οικιακών απορριμμάτων, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ‘’οικολογικής κοπριάς’’ (κομπόστ), με ταυτόχρονη αντιρύπανση του περιβάλλοντος. Το τμήμα αυτό θα λειτουργεί στη Νιγρίτα, όπου είναι και το γεωθερμικό πεδίο και πλήθος κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και θερμοκηπίων για την πρακτική εξάσκηση των Φοιτητών. Ως χώρος εγκατάστασής του προτείνεται η περιοχή του στρατοπέδου Νιγρίτας, μέσα στη Νιγρίτα,  εκτάσεως 30.000 τ.μ και κτιριακών εγκαταστάσεων 3.700 τ.μ. 

   Σήμερα στο ΤΕΙ-Σερρών φοιτούν περίπου 9.000 φοιτητές με μία αναλογία περίπου .,…. Φοιτητές ανά 1000 κατοίκους. Από στοιχεία του ΥΠΕΠΘ ή αναλογία αυτή  είναι : 400 στο Μεσολόγγι, 300 στη Φλώρινα 200 στην Κοζάνη, Άρτα Ηγουμενίτσα.

    Η ίδρυση του νέου τμήματος στη Νιγρίτα,  και αν με τη λειτουργία του ελαττωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των εισακτέων στο τμήμα μηχανολογίας,  θα έχει σαν αποτέλεσμα την  αποκέντρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα στα όρια του Νομού, την  αποσυμφόρηση του ΤΕΙ και της πόλης των Σερρών,  την αξιοποίηση  των χώρων του στρατοπέδου στο κέντρο της Νιγρίτας και των άλλων Υποδομών του Δήμου όπως διαμερίσματα, Ξενοδοχεία κλ.π και θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική  ανάπτυξη της περιοχής. 

2. Πρόταση- Εισήγηση  του Δήμου  Νιγρίτας

      προς το ΤΕΙ-Σερρών

    Ο Δήμος Νιγρίτας, αφού έλαβε υπόψη του :

1.          Την υπ΄ αρίθμ. 333/2000 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διεκδίκηση νέου τμήματος του ΤΕΙ-Σερρών στη Νιγρίτα.

2.          Τις διαπιστώσεις της κοινής συνάντησης του προέδρου του ΤΕΙ-Σερρών κ. Αν. Μπαλουκτσή  με επιτροπή του Δήμου Νιγρίτας,  που έγινε στις 15-Ιουν.-2001 στο γραφείο του Προέδρου του ΤΕΙ-Σερρών οι οποίες συνοπτικά είναι οι παρακάτω :

α. Το ΤΕΙ-Σερρών ενδιαφέρεται για την ίδρυση νέου τμήματος με έδρα τη Νιγρίτα

β. Το νέο τμήμα θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε σχέση με τα υπάρχοντα τμήματα του ΤΕΙ και ιδιαίτερα της μηχανολογίας

γ.  Το νέο τμήμα να έχει σχέση με γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες και τη γεωθερμία.

3.    Tα πρακτικά της διημερίδας που έγινε στη Νιγρίτα στις 24 και 25 /11/2001 με θέμα ΄΄ Αναπτυξιακές Προοπτικές και Δυναμική του Δήμου Νιγρίτας’’ όπου αναπτύχθηκε από τον κ. Β. Παπαμητούκα  η πρόταση δημιουργίας τμήματος του ΤΕΙ- Σερρών με έδρα τη Νιγρίτα με τον τίτλο ΄΄Τεχνικές Γεωργικών και Ζωικών Εκμεταλλεύσεων΄΄

4.  Τη σύμφωνη γνώμη των φορέων της Νιγρίτας και του Νομού Σερρών οι οποίοι έχουν εκφράσει τη βούληση να υποστηρίξουν τη λειτουργία του παραπάνω τμήματος και στην προσπάθεια αυτή να προσφέρουν κάθε δυνατή στήριξη για την απρόσκοπτη και εύρυθμη  για τη λειτουργία του.

5.   Τη διαπίστωση ότι :

 α. Σήμερα όλο και περισσότερο καθίσταται αναγκαία η παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με μεθόδους που αφ΄ ενός τα παραγόμενα προϊόντα να πληρούν τους κανόνες υγιεινής διατροφής, π.χ οικολογικά, και αφ ετέρου η ενέργεια που απαιτείται, να παράγεται με μεθόδους που

      να μη ρυπαίνουν το περιβάλλoν όπως π.χ. γεωθερμία, βιοενέργεια και άλλες ήπιες μορφές ενέργειας.

  β. Υπάρχει στην περιοχή εκτεταμένο και εκμεταλλεύσιμο γεωθερμικό πεδίο εκτάσεως 7020 στρεμμάτων σύμφωνα με τις έρευνες του ΙΓΜΕ.

  γ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής η όποία είναι αγροτική και διαθέτει πολλές κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες.

  δ. Τα μεγάλα προβλήματα ως προς την ρύπανση του περιβάλλοντος που δημιουργούν τα οργανικά απόβλητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα οργανικά οικιακά απορρίμματα. Η χρησιμοποίηση αυτών για την παραγωγή π.χ. Βιοαερίου  λύνει το πρόβλημα της εναπόθεσης τους και παράγεται ταυτόχρονα ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ίδιες τις εκμεταλλεύσεις  το δε απόβλητο, ¨οικολογική κοπριά,¨  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις καλλιέργειες. ( βλέπε σχήμα ! )

Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση μιας εγκατάσταση ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

6.  Το Νόμο 2244 (ΦΕΚ Α 168/7-10-1994) περί  ‘’Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  και από συμβατά καύσιμα και άλλες διατάξεις’’.

7.  Τον Νόμο 286  (ΦΕΚ Α 168/22-12-1999) περί  ΄΄ Απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας ………’’ όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ κλ.π.

8.  Την πρακτική που ακολουθείται από τις χώρες μέλη της Ε.Ε.

α.  Για την προστασία του περιβάλλοντος με την προώθηση Ήπιων μορφών ενέργειας και Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το ΒΙΟΑΕΡΙΟ  (BIOGAS), με προοπτική την αύξησή της μέχρι το 2010 στο 12 % της συνολικής ενέργειας.

β. Την προώθηση από τις κυβερνήσεις των μελών χωρών της Ε.Ε  έρευνας και κατασκευής μικρών και μεγάλων μονάδων βιοαερίου.

γ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Γερμανία :

γ1. Μέχρι το 1999, σύμφωνα με στοιχεία της κλαδικής ένωσης Βιοαερίου (Fachverband BIOGAS e.V) λειτουργούσαν 800 εγκαταστάσεις Βιοαερίου με τάση συνεχούς αύξησης. (βλέπε σχήμα 2)

Σχήμα 2. Εγκαταστάσεις ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ στη Γερμανία (στοιχεία 1999)

γ2. Το Υπουργείο Τροφίμων – Γεωργίας και Δασών ασχολείται σοβαρά με το θέμα του Βιοαερίου, ερευνά , ενημερώνει, ενθαρρύνει και προωθεί την κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων. ( Μεταξύ των άλλων έχει εκδώσει τεύχος με τίτλο : ‘’Βiogaseine natürliche energiequelle   Βιοαέριο μία φυσική πηγή ενέργειας).

9.      Τα διάφορα προγράμματα της Ε.Ε με τα οποία επιδοτούνται οι εγκαταστάσεις ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

10.   Το ότι στη Ελλάδα, παρά τις μεγάλες ποσότητες οργανικών απορριμμάτων τόσο στην ενδοχώρα όσο και στα νησιά ιδίως κατά τους θερινούς μήνες δεν έχουν γίνει σοβαρά βήματα στην κατεύθυνση αυτή και το έντονο ενδιαφέρον αρκετών κατασκευαστών του εξωτερικού να προωθήσουν τέτοιες εγκαταστάσεις με σκοπό τόσο την παραγωγή ενέργειας όσο και την αντιρύπανση .

ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ  

 στο ΤΕΙ-Σερρών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί η ίδρυση στη Νιγρίτα του νέου Τμήματος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) με τον τίτλο :

΄΄ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ΄΄.

      Το νέο αυτό τμήμα θα δώσει ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης το οποίο θα συμβάλει στον ορθολογικό    προγραμματισμό ,  μελέτη,  κατασκευή, λειτουργία και  συντήρηση σύγχρονων εγκαταστάσεων Γεωργικών και Ζωικών παραγωγικών μονάδων, -όπως θερμοκηπίων, στάβλων, πτηνοτροφείων, κ.λ.π-, με χρήση εκτός των συμβατών πηγών ενέργειας, κυρίως της Γεωθερμίας, του Βιοαερίου ή άλλων ήπιων μορφών ενέργειας με σκοπό την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών με χαμηλό κόστος ώστε να είναι ανταγωνιστικά ομοειδών προϊόντων της Ε.Ε ή και άλλων συνεργαζομένων με αυτή  χωρών.

     Ακόμη τα παραπάνω στελέχη θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις της  διαχείρισης και εκμετάλλευσης των οργανικών απόβλητων που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία με σκοπό τη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και  συντήρηση εγκαταστάσεων ταυτόχρονης παραγωγής ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής)  και  αντιρύπανσης του περιβάλλοντος (BIOGAS).

3.          Για ποιους λόγους το νέο τμήμα να έχει έδρα το δήμο ΝΙΓΡΙΤΑΣ

 

    Ο Δήμος Νιγρίτας προέκυψε από τη συνένωση τεσσάρων Κοινοτήτων (Ανθής, Τερπνής, Θερμών και Φλάμπουρου ), με τον πρώην Δήμο Νιγρίτας και αποτελεί έναν νέο Καποδιστριακό Δήμο. Πρόκειται για ένα Δήμο  με 10.600 κατοίκους από τους οποίους οι 6.100 διαμένουν στην έδρα Νιγρίτα. Το 1960 ο Δήμος απαριθμούσε 13.000 κατοίκους. Η περιοχή του Δήμου είναι αγροτική και κτηνοτροφική με ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα 13%.

Τα παραγόμενα προϊόντα είναι  κυρίως καπνός, σιτηρά, βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Ντομάτα .

Στην περιοχή της Νιγρίτας υπάρχουν :

30 μονάδες  βοοειδών με συνολικό αριθμό  2300 ζώων.

    10 χοιροστάσια δυναμικότητας συνολικά 2500 χοίρων και

    70 πτηνοτροφεία όπου εκτρέφονται  1.750.000 κοτόπουλα το έτος με τα αντίστοιχα πτηνοσφαγεία.

    Τέσσερα ελαιοτριβεία με συνολική ικανότητα επεξεργασίας περίπου 75   tο/24ωρο.

Η δυνατότητα ίδρυσης του νέου τμήματος του ΑΤΕΙ-Σερρών στη Νιγρίτα είναι δεδομένη από το ότι :

1.Υπάρχει εκφρασμένη η διάθεση όλων των φορέων της περιοχής και του Νομού  για αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του νέου τμήματος τόσο κατά την ίδρυσή του όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.

2.  Υπάρχει απόφαση και εισήγηση προς το ΥπΕΠΘ του Συμβουλίου του ΤΕΙ-Σερρών για την ίδρυση του νέου Τμήματος (αριθμ. συν 11/25-6-2002 ).

3.  Υπάρχει πλήρης  φάκελος μελέτης σκοπιμότητας και εφαρμογής που περιέχει :

α.  Αποφάσεις- εισηγήσεις του δήμου Νιγρίτας και των φορέων του Νομού που συνηγορούν στην ίδρυση του τμήματος.

β. Εισήγηση του Δήμου Νιγρίτας (Εισαγωγή-Σκοπιμότητα ίδρυσης του τμήματος-Δυνατότητες ίδρυσης – Υλικοτεχνική υποδομή – Ανθρώπινο δυναμικό ).

γ. Τοπογραφικά διαγράμματα του στρατοπέδου με προτάσεις διαμόρφωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων σε γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς χώους  κλ.π.

δ.  Πλήρες πρόγραμμα σπουδών του νέου τμήματος με τις ενότητες :

    Εισαγωγή (ανάλυση του αντικειμένου σπουδών, είδος πτυχίου, δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων, κλ.π.) – Δομή σπουδών, - Ωρολόγιο πρόγραμμα, - και Περιγράμματα μαθημάτων με βιβλιογραφία.

Ο παραπάνω φάκελος έχει σταλεί :

από το ΤΕΙ-Σερρών στο Υπ.Ε.Π.Θ., γραφείο Ειδικού γραμματέα κ,Κ.Δελίδη (Αριθμ. πρωτ. 1787/19-7-2002)  και

από το Δήμο Νιγρίτας στο Υπ.Ε.Π.Θ.,  Υπουργό κ. Π. Ευθυμίου με κοινοποίηση στην Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ( αριθμ. πρωτ. 6727/12-7-2002).

4.  Στην περιοχή του Δήμου υπάρχει γεωθερμικό πεδίο εκτάσεως  7020 στρεμμάτων. Σήμερα λειτουργούν περίπου 100 στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών με εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας.

Η ύπαρξη στην περιοχή της Νιγρίτας πλήθους γεωργικών καλλιεργειών και  θερμοκηπίων όπως και κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων εξασφαλίζει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης των Φοιτητών στο αντικείμενο των σπουδών τους. Ιδιαίτερα η ύπαρξη του γεωθερμικού πεδίου θα βοηθήσει τόσο στην πραγματοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων, όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα με τη δημιουργία πρότυπων συστημάτων εκμετάλλευσης της γεωθερμίας. Στις πειραματικές αυτές εγκαταστάσεις σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, άλλα ΤΕΙ ή  Κρατικές Υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν ή να βελτιωθούν νέες μέθοδοι παραγωγής αγροτικών προϊόντων και νέες καλλιέργειες σε αντικατάσταση των σημερινών κάτι που σύμφωνα  με τις οδηγίες της ΕΕ είναι  επιβεβλημένο.  Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών μπορούν στη συνέχεια να εφαρμοστούν στην περιοχή  και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος όπου υπάρχουν γεωθερμικά πεδία.

5.  Ένα άλλο προνόμιο της περιοχής είναι ή ύπαρξη πλήθους νεόδμητων διαμερισμάτων, -που σήμερα παραμένουν κενά-, τα οποία θα μπορέσουν και να εξυπηρετήσουν τους Φοιτητές και να αξιοποιηθούν.                                                                Αξίζει να τονιστεί ότι στην πόλη των Σερρών υπάρχει έλλειψη καταλυμάτων για τους Φοιτητές. Εκτός τούτων, λειτουργεί στο κέντρο της πόλης της Νιγρίτας  ξενοδοχείο με 48 κλίνες και στην περιοχή των Θερμών, σε απόσταση περίπου 5 χιλ. πανσιόν 64 κλινών.

 6.  Σημαντικό στοιχείο που συνηγορεί για την ίδρυση του νέου τμήματος στη Νιγρίτα είναι η ύπαρξη του πρώην στρατοπέδου της Νιγρίτας όπου θα στεγαστεί το νέο τμήμα. Το στρατόπεδο έχει έκταση 32.700 τ.μ με κτίρια επιφάνειας 4.270 τ.μ.  Έτσι και το στρατόπεδο θα αξιοποιηθεί και το ΤΕΙ-Σερρών δε θα επιβαρυνθεί με τη χορήγηση χώρων στο νέο τμήμα τη στιγμή που οι υπάρχοντες δεν επαρκούν για τις τωρινές του ανάγκες.                                                                            

7.  Μικρή απόσταση από τις Σέρρες, γύρω στα 18 χιλ.

8. Αποκέντρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός του Νομού με ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

9.  Είναι εξασφαλισμένη η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των Φοιτητών στις υπάρχουσες αγροκτηνοτροφικές μονάδες, τις  αγροτικές βιομηχανίες, και τις άλλες συναφείς βιομηχανίες  της περιοχής και του Νομού.

10.          Δυνατότητα ερευνητικών προγραμμάτων σε εγκαταστάσεις γεωθερμίας και Βιοαερίου.

11.   Ο Δήμος Νιγρίτας αναλαμβάνει τον αρχικό εξωραϊσμό του ελεύθερου χώρου του στρατοπέδου.

12.   Η Νιγρίτα κυρίως ως αγροτική περιοχή, με μία μόνο βιομηχανική μονάδα παραγωγής Θερμομονωτικών υλικών, έχει  πολύ χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα,  υπάρχει η τάση της συνεχούς μείωσης του πληθυσμού της λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης, -με αποτέλεσμα την ερήμωσή της-, έχει άμεση ανάγκη να τονωθεί οικονομικά αλλά κυρίως κοινωνικά και πολιτιστικά με τη λειτουργία ενός τμήματος ΤΕΙ σ΄ αυτή.

     Η ενδεχόμενη ανάπτυξη δια του νέου τμήματος του ΤΕΙ νέων μεθόδων παραγωγής και καλλιεργειών και η εφαρμογή τους στην περιοχή θα συμβάλει όχι μόνο στο σταμάτημα της μετανάστευσης  άλλά και στην επιστροφή των κατοίκων της, μιας και θα δημιουργηθούν νέες δυνατότητες απασχόλησης.

Τούτο δε θα έχει εφαρμογή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος  που έχουν σήμερα τα ίδια προβλήματα,

4.  Στοιχεία του τμήματος

4.1  Στόχος

    Η εκπαίδευση στελεχών ικανών :

α. Να μελετήσουν, να κατασκευάσουν και να επιβλέπουν τη λειτουργία εγκαταστάσεων θερμοκηπίων με συμβατά καύσιμα, αλλά κυρίως με γεωθερμία, βιοενέργεια ή άλλες ήπιες μορφές ενέργειας και απολύμανση των εδαφών με μη χημικά μέσα, όπως π.χ ατμό.

β. Να μελετήσουν, να κατασκευάσουν και να επιβλέπουν τη λειτουργία σύγχρονων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και να μελετήσουν και να  λύσουν προβλήματα συστημάτων τροφοδοσίας, καθαριότητας, θερμάνσεως, ψύξεως κ.λ.π..

γ. Να μελετήσουν και να επιβλέπουν την κατασκευή και λειτουργία μικρών (ατομικών) ή και μεγάλων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης των αποβλήτων που προέρχονται από  τις γεωργικές και ζωικές εκμεταλλεύσεις ή και των οικιακών οργανικών απορριμμάτων. Σαν τέτοιες νοούνται εγκαταστάσεις βιοαερίου όπου, από τα προαναφερθέντα οργανικά απόβλητα,  παράγεται ηλεκτρική και θερμική ενέργεια και σαν απόβλητο ¨οικολογική κοπριά¨, παράγωγα που θα χρησιμοποιηθούν από τις ίδιες τις εκμεταλλεύσεις

4.2   Απασχόληση

Ι.   Σε όλα τα επίπεδα παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και εμπορίας π.χ      βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής, επισκευής, συντηρήσεως και εμπορίας των εγκαταστάσεων που έχουν σχέση με τεχνικές γεωργικών και ζωικών εκμεταλλεύσεων., είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

ΙΙ. Σε μελέτες, επιβλέψεις κατασκευής και λειτουργίας των παραπάνω εγκαταστάσεων.

ΙΙΙ. Σε μελέτες πραγματογνωμοσύνης και εκτιμήσεως ζημιών που έχουν σχέση με τις παραπάνω εγκαταστάσεις.

ΙV. Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ή κατάρτισης για την κάλυψη διδακτικών αναγκών της ειδικότητάς τους.

 

4.3  Δομή σπουδών

      Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα Τεχνικές Γεωργικών και Ζωικών Εκμεταλλεύσεων είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστήρια, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκμετάλλευσης και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη κατασκευής μηχανών και εγκαταστάσεων  .

      Το τελευταίο (80) εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

    Μετά το τέλος των σπουδών ο Φοιτητής λαμβάνει πτυχίο με τον  γενικό τίτλο : ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ’’

Η δομή του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών φαίνεται στον πίνακα 1.


Περιεχόμενο του προγράμματος  σπουδών

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) του ΥΠΕΠΘ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Πίνακας  1. Περιεχόμενα προγράμματος σπουδών

 

Παρατηρήσεις

Δ.Μ.   = Διδακτικές μονάδες (30/εβδομάδα)

Φ.Ε    = Φόρτος εργασίας (50/εβδομάδα)

ΜΓΥ   = Μαθήματα γενικής υποδομής όπως Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία κ.λ.π

            ( 8-10 μαθήματα)

ΜΕΥ   = Μαθήματα ειδικής υποδομής  ……..(10-14 μαθήματα)

ΜΕ     = Μαθήματα ειδικότητας …………..     (10-14 μαθήματα)

ΔΟΝΑ = Μαθήματα στην Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία, και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

             ( 4-5 μαθήματα)

 

4.  Ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών

 

   Στους πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν αναγράφονται αναλυτικά για κάθε εξάμηνο τα μαθήματα και οι ώρες της Θεωρίας (Θ), των Ασκήσεων πράξης (ΑΠ) και των Εργαστηρίων (Ε) του κάθε μαθήματος. Από τη σύνθεση του προτεινομένου προγράμματος του τμήματος προκύπτούν τα ακόλουθα :

           

1      Το σύνολο των υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας στα επτά πρώτα εξάμηνα είναι 180, που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 25,7 ώρες/εξάμηνο.

 Από αυτές:

-  Τα Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)   είναι   9  ήτοι 22,5 %  ( 25-30%)

-  Τα Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ)   είναι  13 ήτοι 32,5 %.( 25-35%)

-  Τα Μαθήματα Ειδικότητας             (ΜΕ)    είναι  14 ήτοι 35    % ( 25-35%)

-  και τέλος, τα μαθήματα Διοίκησης- Οικονομίας- Νομοθεσίας-Ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ) είναι 4 ήτοι  10 %  ( 10-20%)

2      Το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) είναι (240), κάθε δε εξάμηνο παρουσιάζει 30 ΔΜ ακριβώς.

3       

Τ Ε Ι- Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.    ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 α/α

1ο  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

 

       Μ ά θ η μ α

Ώρες

Φόρτος εργασίας

   

ΦΕ1)

Είδος μαθήμα-        τος  2)

Κατηγορία                                        μαθή

 ματος 3)

 Διδακτ

Μονάδες                                                 ΔΜ 4)

Θεωρία  Θ

Ασκήσκ.

Πράξης ΑΠ

Εργα-στήρια  Ε

Σύνολο

1.1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

1

0

6

16

Υ

ΜΓΥ

8

1.2

ΓΕΝΙΚΗ  ΧΗΜΕΙΑ

2

0

1

3

7

Υ

ΜΓΥ

6

1.3

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ *)

2  

0  

9  

11 

15  

Υ

ΜΕΥ

8     

1.4

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1

0

3

4

6

Υ

ΜΕΥ

5

  1.5.1      

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     

2

0

0

2

6

Υ

ΔΟΝΑ

3

  ή

1.5.2

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

2

0

0

2

6

Υ

ΜΕΥ

3

 

Σύνολο

12 

1     

13  

26 

50 

 

 

30

 

 

 α/α

2ο  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

 

       Μ ά θ η μ α

Ώρες

Φόρτος εργασίας

  

     ΦΕ1)

Είδος μαθήμα-        τος  2)

Κατηγορία                       μαθή

 ματος 3)

 Διδακτ

 Μονά-

δες           ΔΜ4)

Θεωρία      Θ

Ασκήσκ.

πράξης ΑΠ

Εργα-στήρια  Ε

Σύνολο

2.1

ΦΥΣΙΚΗ

3

1

4

8

14

Υ

ΜΓΥ

9

2.2

ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Στατική)

3

0

2

5

11

Υ

ΜΓΥ

7

2.3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟ-ΓΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1

0

3

4

6

Υ

ΜΕΥ

4

2.4

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  Η/Υ (CAD)

1

0

3

4

6

Υ

ΜΕΥ

4

2.5

 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΣ  Η/Υ

2

0

3

5

9

Υ

ΜΓΥ

6

 

Σύνολο

10

1

15

26

46

 

 

30

Παρατηρήσεις :

1)  Φόρτος εργασίας : ΦΕ = 3ΧΘ + 1ΧΑΠ + 1Χ Ε 

2)  Είδος μαθήματος : Υ=Υποχρεωτικό,  ΕΥ=Επιλογής Υποχρεωτικό,

3) Κατηγορία μαθήματος : ΜΓΥ= Μαθήματα Γενικής Υποδομής, ΜΕΥ= Μαθήματα Ειδικής   Υποδομής, ΜΕ= Μαθήματα Ειδικότητας, ΔΟΝΑ= Μαθήματα-Οικονομίας-Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών.

4)  Διδακτικές μονάδες : Αναλογικά με το ΦΕ. (άθροισμα ανά εξάμηνο πάντα 30)

*)   Οι Φοιτητές θα εναλλάσσονται κυκλικά στα εν λόγω Εργαστήρια.


Τ Ε Ι- Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (συνέχεια)

 

 

 

3ο  Ε Ξ Α Μ ΗΝ Ο

 

       Μ ά θ η μ α

Ώρες

Φόρτος εργασίας

    ΦΕ1)

Είδος μαθήμα-        τος  2)

Κατηγορία                                 μαθή

 ματος 3)

 Διδακτ

 Μονάδες   

ΔΜ4)

Θεωρία  Θ

Ασκήσεις

Πράξης  ΑΠ

Εργα-στήρια  Ε

Σύνολο

3.1

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤ.

2

2

0

4

8

Υ

ΜΓΥ

5

3.2

ΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΙΙ (αντοχή)

2

0

2

4

8

Υ

ΜΓΥ

5

3.3

 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

3

1

0

4

10

Υ

ΜΕΥ

5

3.4

ΕΙΔΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

2

0

2

4

8

Υ

ΜΕΥ

5

3.5

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

4

1

2

7

15

Υ

ΜΕΥ

9

3.6

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

0

0

2

2

2

Υ

ΜΓΥ

1

 

Σύνολο

13

4

8

25

51

 

 

30

 

 

 α/α

4ο  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

 

       Μ ά θ η μ α

Ώρες

Φόρτος εργασίας

    ΦΕ1)

Είδος μαθήμα-        τος  2)

Κατηγορία                          μαθή

 ματος 3)

 Διδακτ

Μονάδες   ΔΜ4)

Θεωρία  Θ

Ασκήσεις

Πράξης  ΑΠ

Εργα-στήρια  Ε

Σύνολο

4.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

3

1

2

6

12

Υ

ΜΕΥ

8

4.2

ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2

1

2

5

9

Υ

ΔΟΝΑ

5

4.3

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

2

2

2

6

10

Υ

ΜΕΥ

6

4.4

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

2

0

2

4

8

Υ

ΜΕΥ

4

4.5

ΜΕΚ

 

2

0

2

4

8

Υ

ΜΕΥ

5

4.6

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΜΕΚ.-     ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

2   

0

0

2

6

Υ

ΜΕΥ

2

 

Σύνολο

13

4

10

27

53

 

 

30

Παρατηρήσεις :

1)  Φόρτος εργασίας : ΦΕ = 3ΧΘ + 1ΧΑΠ + 1Χ Ε 

2)  Είδος μαθήματος : Υ=Υποχρεωτικό,  ΕΥ=Επιλογής Υποχρεωτικό,

3) Κατηγορία μαθήματος : ΜΓΥ= Μαθήματα Γενικής Υποδομής, ΜΕΥ= Μαθήματα Ειδικής   Υποδομής, ΜΕ= Μαθήματα Ειδικότητας, ΔΟΝΑ= Μαθήματα-Οικονομίας-Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών.

4)  Διδακτικές μονάδες : Αναλογικά με το ΦΕ. (άθροισμα ανά εξάμηνο πάντα 30)

 

Τ Ε Ι- Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  (συνέχεια)

 

 

 

α/α

5ο  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

 

       Μ ά θ η μ α

Ώρες

Φόρτος εργασίας

    ΦΕ1)

Είδος μαθήμα-        τος  2)

Κατηγορία         μαθή-ματος 3)

 Διδακτ

Μονάδες  ΔΜ4)

Θεωρία  Θ

Ασκήσεις

Πράξης  ΑΠ

Εργα-στήρια   Ε

Σύνολο

5.1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

2

1

0

3

7

Υ

ΜΕ

4

5.2

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

2

0

2

4

8

Υ

ΜΕΥ

5

5.3

ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2

0

0

2

6

Υ

ΔΟΝΑ

2

5.4

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ (CAM)

2

1

4

7

11

Υ

ΜΕΥ

7

5.5

ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2

0

3

5

9

Υ

ΜΕ

6

5.6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ

2

1

2

5

9

Υ

ΜΕ

6

 

Σύνολο

12

3

11

26

50

 

 

30

 

 

 

α/α

6ο  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

 

       Μ ά θ η μ α

Ώρες

Φόρτος εργασίας

    ΦΕ1)

Είδος μαθήμα-        τος  2)

Κατηγορία                       μαθή

 ματος 3)

 Διδακτ

Μονάδες  .ΔΜ4)

Θεωρία  Θ

Ασκήσεις

Πράξης  ΑΠ

Εργα-στήρια  Ε

Σύνολο

6.1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2

1

0

3

7

Υ

ΜΕ

4

6.2

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ -ΚΑΤΑΨΥΞΗ

2

1

2

5

9

Υ

ΜΕ

6

6.3

 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2

1

2

5

9

Υ

ΔΟΝΑ

6

6.4

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2

0

2

4

8

Υ

ΜΕ

5

6.5

  ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

3

1

2

6

12

Υ

ΜΕ

7

6.6

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2

0

0

2

6

Υ

ΜΕ

2

 

Σύνολο

13

4

   8

25

51

 

 

30

Παρατηρήσεις :

1)  Φόρτος εργασίας : ΦΕ = 3ΧΘ + 1ΧΑΠ + 1Χ Ε 

2)  Είδος μαθήματος : Υ=Υποχρεωτικό,  ΕΥ=Επιλογής Υποχρεωτικό,

3) Κατηγορία μαθήματος : ΜΓΥ= Μαθήματα Γενικής Υποδομής, ΜΕΥ= Μαθήματα Ειδικής   Υποδομής, ΜΕ= Μαθήματα Ειδικότητας, ΔΟΝΑ= Μαθήματα-Οικονομίας-Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών.

4)    Διδακτικές μονάδες : Αναλογικά με το ΦΕ. (άθροισμα ανά εξάμηνο πάντα 30)

 


Τ Ε Ι- Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  (συνέχεια)

 

 

 

 α/α

7ο  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

 

       Μ ά θ η μ α

Ώρες

Φόρτος εργασίας

    ΦΕ1)

Είδος μαθήμα-        τος  2)

Κατηγορία                       μαθή-

 ματος 3)

 Διδακτ

 Μονάδες

    ΔΜ4)

Θεωρία  Ε

Ασκήσεις

πράξης  ΑΠ

Εργα-στήρια  Ε

Σύνολο

7.1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2

0

2

4

8

Υ

ΜΕ

5

7.2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ)

3

1

2

6

12

Υ

ΜΕ

7

7.3

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2

1

2

5

9

Υ

ΜΕ

6

7.4

ΓΕΩΡΓΙΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

3

0

2

5

11

Υ

ΜΕ

7

7.5

  ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ

2

0

1

3

7

Υ

ΜΕ

3

7.6

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

0

0

2

2

2

Υ

ΔΟΝΑ

3

 

Σύνολο

12

2

11

25

49

 

 

30

 

 

 

 

8ο  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

 

       Μ ά θ η μ α

Ώρες

Φόρτος εργασίας

    ΦΕ1)

Είδος μαθήμα-        τος  2)

Κατηγορία                      μαθή-

 ματος 3)

 Διδακτ

 Μονάδες

  ΔΜ4)

Θεωρία  Ε

Ασκήσεις πράξης  ΑΠ

Εργα-στήρια  Ε

Σύνολο

8.1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

 

 

 

30

Υ

 

10

8.2

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 

 

 

20

Υ

 

20

 

   Σύνολο

 

 

 

 

50

 

 

30

 

 

Σύνολα  8 εξαμήνων

85

19

76

180

 

 

 

240

Παρατηρήσεις :

1)  Φόρτος εργασίας : ΦΕ = 3ΧΘ + 1ΧΑΠ + 1Χ Ε 

2)  Είδος μαθήματος : Υ=Υποχρεωτικό,  ΕΥ=Επιλογής Υποχρεωτικό,

3) Κατηγορία μαθήματος : ΜΓΥ= Μαθήματα Γενικής Υποδομής, ΜΕΥ= Μαθήματα Ειδικής   Υποδομής, ΜΕ= Μαθήματα Ειδικότητας, ΔΟΝΑ= Μαθήματα-Οικονομίας-Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών.

4)    Διδακτικές μονάδες : Αναλογικά με το ΦΕ. (άθροισμα ανά εξάμηνο πάντα 30)

 

 

 

 

Τ Ε Ι- Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

 

  α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Ω Ρ Ε Σ

 

  ΦΕ

 κατηγορία

Είδος

 

 

 ΔΜ

 

Σχολή ή τμήμα του AΤΕΙ-Σερρών

 

Θ

 

  ΑΠ

 

Ε

 

ΣΥΝ

Π1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  Ι

2

1

0

3

7

ΜΕΥ

Π

0

ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΩΝ

Π2

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΙΙ

2

1

0

3

7

ΜΕΥ

Π

0

ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΩΝ

Π3

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

2

0

1

3

7

ΜΕΥ

Π

0

ΓΕΝΙΚΟ

Π4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΙΙ

4

0

2

6

 14

 ΜΕ

Π

0

ΓΕΝΙΚΟ

 

Π5…..Πν

 

 

Επιλογή μαθημάτων από όλες τις Σχολές του ΑΤΕΙ-Σερρών

 

 

 

 

 

 

 

Π

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση:

   1. Τα Προαιρετικά Μαθήματα, επιλέγονται κατά την επιθυμία του Φοιτητή και  δεν   υπολογίζονται στο σύνολο των 40 μαθημάτων ούτε και  χρεώνονται με ΔΜ.

   2.  Είναι μαθήματα από άλλα τμήματα της ΣΤΕΦ ή Σχολές του ΑΤΕΙ-Σερρών,

   3. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μαθημάτων που θα επιλεγούν.

 

5. Υλικοτεχνική υποδομή

    Το νέο τμήμα θα λειτουργήσει στους χώρους  πρώην στρατοπέδου

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις μπορούν να δημιουργηθούν :

1.      Γραφεία :  στον όροφο του κτιρίου  του διοικητηρίου.

2.      Βιβλιοθήκη αναγνωστήριο ως και γραφεία και λοιποί βοηθητικοί χώροι  στο ισόγειο του κτιρίου  του διοικητηρίου

3.  Έξι (6) Αίθουσες διδασκαλίας: στα κτίρια του στρατοπέδου.

4.  Εργαστήρια :

4.1  Τα εργαστήρια των βασικών μαθημάτων, θα πραγματοποιούνται στα αντίστοιχα εργαστήρια του τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ή άλλων σχολών του ΤΕΙ- Σερρών.

4.2  Εργαστήρια ειδικότητας: και ιδιαίτερα για τα μαθήματα :

4.2.1  Μηχανολογικό σχέδιο + Σχεδιασμός κατασκευών + Στοιχεία Μηχανών.

4.2.2 Χρήση και προγραμματισμός Η/Υ + Σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ (CAD).

4,2.3 Ειδική χημεία + Διαχείριση και επεξεργασία οργανικών αποβλήτων.

4.2.4  Υδροδυναμικές μηχανές + ΄Άρδευση.

4.2.5  Ήπιες μορφές ενέργειας + Γεωθερμία.

4.2.6 Συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης + Μηχανολογικές   εγκαταστάσεις ζωικής παραγωγής.

4.2.7 Γεωργικά μηχανήματα  + Μηχανολογικές εγκαταστάσεις φυτικής  παραγωγής.

4.2.8   Οικολογία – Αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις

θα στεγαστούν στα κτίρια και στον υπαίθριο χώρο του στρατοπέδου.

5. Ειδικά εργαστήρια και επισκέψεις : Στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της περιοχής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

6. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ένα ανεξάρτητο κτίριο διαστάσεων 27,75Χ11,30 μέτρα

7. Εστιατόριο - Βοηθητικοί χώροι και αποθηκευτικοί χώροι

8.    Στον αύλιο περιφραγμένο χώρο υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες για τα ειδικά εργαστήρια εγκαταστάσεις.

    Η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου της Νιγρίτας θα βελτιώσει τις τυχόν  σημερινές ελλείψεις  αιθουσών και εργαστηρίων στους χώρους του ΤΕΙ-Σερρών.

 

6. Ανθρώπινο  Δυναμικό

1. Εκπαιδευτικό προσωπικό

n   Στην αρχική λειτουργία οι ανάγκες του νέου τμήματος θα καλυφθούν από το δοκιμασμένο και έμπειρο προσωπικό του  ΤΕΙ-Σερρών.

n   Ακόμη θα δοθεί η δυνατότητα σε επιστήμονες και στελέχη του Νομού Σερρών αλλά και Θεσσαλονίκης, εφ΄ όσων συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα, να συνεργαστούν με το νέο τμήμα στη Νιγρίτα, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

n   Στην πορεία λειτουργίας το τμήμα, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, θα προχωρήσει στις προσλήψεις του απαιτούμενου για τη στελέχωσή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

n   Επειδή η απόσταση από τις Σέρρες δεν είναι μεγάλη, -μόλις 18 χιλ-,. θα υπάρχει η δυνατότητα να υποστηριχθεί το νέο τμήμα στη διδασκαλία  μερικών γενικών και μη μαθημάτων άμεσα από τμήματα των σχολών που ανήκουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

n Τέλος για τον ίδιο παραπάνω λόγο μερικά βασικά εργαστήρια θα πραγματοποιούνται σε εργαστήρια συναφών τμημάτων στο ΤΕΙ-Σερρών.

2.  Διοικητικό Προσωπικό

5.             Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Τμήματος στη Νιγρίτα θα εξασφαλιστεί κατά τα πρώτα εξάμηνα της λειτουργίας του από το Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό του ΤΕΙ-Σερρών ή του Δήμου Νιγρίτας.

6.             Θα δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους του δήμου ή του Νομού Σερρών που υπηρετούν σε άλλους νομούς ή Υπηρεσίες, να αποσπασθούν στο νέο τμήμα στη Νιγρίτα.

7.             Στην πορεία λειτουργίας το τμήμα, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, θα προχωρήσει στις προσλήψεις του απαιτούμενου για τη στελέχωσή του Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού.


 

Σχήμα 3 :  Πανοραμική άποψη κεντρικής εισόδου

 


 

Κεντρικός διάδρομος (δεξιά-αριστερά αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια)


 

 

Σχέδιο μετατροπής θαλάμων σε αίθουσες διδασκαλίας και χώρους εργαστηρίων

(μέρος της μελέτης)