ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

  BIC

Νομικό Πρόσωπο

Η προτεινόμενη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νομική μορφή είναι αυτή της «Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας».

Παρά ταύτα, και άλλες μορφές Νομικών Προσώπων γίνονται αποδεκτές, εκτός από τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Κατά Μετοχάς Ετερόρρυθμες).

Κοινά χαρακτηριστικά του Νομικού Προσώπου (όμοια σε όλα τα ΕΚΕΚ / EC-BIC) είναι:

Το Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών είναι "Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία".  Δεν έχει οποιαδήποτε Δημόσια Χρηματοδότηση, ούτε παρέχει αμειβόμενες υπηρεσίες. Οι δαπάνες λειτουργίας του καλύπτονται αποκλειστικά από τις χορηγίες μερικών μελών του. Όλα τα προγράμματα που έχει εκτελέσει ή έχει συμμετάσχει στην υλοποίησή τους, ήταν (και είναι πολιτική να συνεχίσει να είναι) με τη δημιουργία τραπεζικού Λογαριασμού, που μηδενίζονται με νόμιμες πληρωμές σε τρίτους ολοκλήρου του ποσού χρηματοδότησης, υπό την έγκριση της κάθε φοράς αναθέτουσας αρχής.

Επιστροφή