ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

BIC

Διαχειριστικά Χαρακτηριστικά

Απόλυτη Διαφάνεια στις εισπράξεις και τις πληρωμές, μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών.

Οι μόνες πληρωμές που δικαιολογείται να γίνονται εκτός Τραπεζικών Λογαριασμών είναι αυτές που γίνονται από μέλη για την κάλυψη παγίων εξόδων (ενοίκια, κοινόχρηστα, ηλεκτρισμός, συντήρηση εξοπλισμού, ΙΚΑ ή και καθαριότητα).

Ως Αστική Εταιρια μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπόκειται σε φορολογία μόνο εφόσον έχει έσοδα από αμοιβές.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου, οποτεδήποτε, αρκεί να τον αναθέσει σε διαπιστευμένο Λογιστή (ΟΕΕ)

Στις περιπτώσεις που υπάρχει Δημόσια Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων, η διαχείριση υπόκειται είτε σε προληπτικό έλεγχο (προέγκριση και έγγκριση από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου), είτε σε κατασταλτικό (από Ορκωτοιύς Ελεγκτές και Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης).