ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

BIC

Τα ΕΚΕΚ / BIC είναι οργανώσεις που εξυπηρετούν ταυτόχρονα το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, εφαρμόζοντας ένα δυναμικό σύστημα «ανακάλυψης» / επιλογής / παρακολούθησης / διαχείρισης επιχειρηματικότητας και σχεδίων. Στοχεύουν στη δημιουργία και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προσφέροντας μια σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης, μέσω μιας ορθολογικού κόστους επαγγελματικής δομής.

Τα ΕΚΕΚ / BIC συνεισφέρουν στην παρακίνηση των τοπικών οικονομιών να αναπτυχθούν σε τομείς με δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης. Ο λόγος δημιουργίας και ύπαρξής τους είναι να προετοιμάσουν / αναπτύξουν το ενδογενές ανθρώπινο δυναμικό, τους φυσικούς και χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να ενδυναμώνεται ο επιχειρηματικός τομέας. Ειδικότερη είναι η μέριμνα για τη δημιουργία Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς και την ανάπτυξή τους, ιδίως όταν αποτελούν πηγή καινοτομίας και τεχνολογικής προόδου.

Τα ΕΚΕΚ / BIC συνεισφέρουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των τοπικών πόρων, τη διοχέτευση των δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων στους κατάλληλους ανθρώπους, τα κατάλληλα σχέδια και τις κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η κεντρική νοοτροπία της σύστασης και λειτουργίας τους στηρίζεται στην υπόθεση πως όλες οι κατηγορίες των τοπικών παραγόντων θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που παρέχονται, ώστε να συνεισφέρουν στην αύξηση του τοπικού πλούτου, από την οποία να ωφελούνται οι ίδιοι οι φορείς, αυτοί που τους διοικούν (πείθοντας τους ψηφοφόρους τους), οι παράγοντες και τα μέλη των φορέων, φυσικά ή ΝΠΙΔ ή και ΝΠΔΔ.

Μολονότι οι ανατρεπτικές εξελίξεις, οι οποίες συνέβησαν σε εξαιρετικά σύντομες χρονικές περιόδου, απομάκρυναν τον ένα από τους βασικούς πυλώνες (τους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), και μετάλλαξε ένα δεύτερο (αυτόν της Χρηματοοικονομικής συμμετοχής, με τη βιαστική αναδιάρθρωση του Τραπεζικού, κυρίως, τομέα), όπως και την αναδιάρθρωση του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας, συνεχίστηκε η λειτουργία του χωρίς να μεταβληθεί ο χαρακτήρας του, που σταθερά παραμένει προσηλωμένος στην αρωγή προς την τοπική ανάπτυξη.

Επειδή θεσμικά, αλλά και από τη Δημόσια έκφραση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους, διατήρησε την κομματική του ανεξαρτησία, διατηρεί τον καθαρά αναπτυξιακό του χαρακτήρα, τον οποίο διακηρύττει ως "Προώθηση της αειφόρου αύξησης της παραγωγής τοπικού πλούτου". Ως τακτικό όριο έχει τεθεί η αποφυγή Δημοσιευόμενης Αντιπαράθεσης με του υπόλοιπους πυλώνες.

Ως πυλώνες ανάπτυξης, έχουν αναγνωριστεί και υποστήρίζονται:

1. Η ανάληψη Επιχειρηματικού Κινδύνου, με σκοπό τα μελλοντικά κέρδη και ενδεχόμενη την απώλεια περιουσίας.

2. Η παραγωγή και προσφορά Διακριτών (επώνυμων - goods) ή και  Αδιάκριτων (Commodities) που διατυπώνουν και επιβεβαιώνουν ένα συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

3. Η ενσωμάτωση τοπικών πόρων στην αξία (που εκφράζει η τιμή που προθυμοποιούνται να πληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι).

4. Η ενσωμάτωση στην αξία των προϊόντων ή και υπηρεσιών της "επένδυσης" των τοπικών γνώσεων, δεξιοτήτων και εξειδικευμένης εργασίας.

5. Η προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλες περιφέρειες της ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να εξάγονται ή να υποκαθιστούν εισαγωγές και έτσι να εισρέει πλούτος.

Επιστροφή