ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

 BIC

Τοπική Ανάπτυξη

Η έννοια της τοπικής ανάπτυξης εννοείται ως:

Κάθε ενέργεια του ευρύτερου Δημόσιου και του ιδιωτικού Τομέα, που έχει ως αναμενόμενο αποτέλεσμα την αύξηση του τοπικού πλούτου.

Στη σύγχρονη ανοιχτή οικονομία, ο τοπικός πλούτος αυξάνει όταν εξάγονται προϊόντα ή υπηρεσίες σε άλλες περιοχές (ακόμη και διπλανές της ίδιας χώρας) ή έρχονται άνθρωποι -καταναλωτές από άλλες περιοχές, οπότε εξομοιώνονται με τις εξαγωγές, ή υποκαθίστανται εισαγωγές προϊόντων ή υπηρεσιών (που αρχίζουν να παράγονται τοπικά).

Αποστολή του Κέντρου Επιχείρησης & Καινοτομίας είναι να συνδράμει με κάθε τρόπο στην τοπική ανάπτυξη, τόσο με την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, όσο και με την παροχή τεχνικής βοήθειας στους φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε σχέδια και δράσεις που στοχεύουν στην αύξηση του τοπικού πλούτου.

Στην Αρχή