ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

 BIC

Διοικητικά Χαρακτηριστικά του BIC

Το Καταστατικό του ορίζει όλα τα θέματα που αφορούν την ανάδειξη και τη θητεία του Διοικητικού του Συμβουλίου, όπως και τα ελεγκτικά του όργανα.

Το Καταστατικό του, στα βασικά του χαρακτηριστικά, ιδίως αυτά που εγγυώνται τη Δημοκρατική Διαφάνεια και τη διατήρηση του μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγκρίνεται από δυο Ευρωπαϊκούς φορείς, κατά την ίδρυση: Τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία (EBN)

Αποκλίσεις από το αρχικό Καταστατικό είναι στην ευχέρεια του κάθε BIC, αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά, της Δημοκρατικής ΔΙαφάνειας, αποτελούν αιτία καταγγελίας και απώλειας της ονομασίας.

Η δαιχείριση μπορεί να ελέγχεται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Απώλεια του χαρακτήρα και της ονομασίας BIC μπορεί να επέλθει όταν αυτό:

    -Τοποθετείται εμφανώς σε κάποιο από τα πολιτικά Κόμματα του εσωτερικού ή άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

    -Υπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα ή τις επιδιώξεις ενός μέλους (επιχείρησης, ομίλου επιχειρήσεων, ΝΠΔΔ ή ενός μόνο κοινωνικού φορέα)

    -Καταδικάζεται για ζητήματα μη "χρηστής διοίκησης"

    -Συσσωρεύει μη εξυπηρετούμενα χρέη προς τις Φορολογικές & Ασφαλιστικές Αρχές ή και τις Τράπεζες ή και τους εργαζόμενους.

 Το βασικό Προσωπικό (Γενικός Διευθυντής, Αναπληρωτής και υπεύθυνος Marketing) υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τελούν υπό την έγκριση οργάνων της ΕΕ. Ειδικά για τη θέση του Γενικού Διευθυντή (CEO) στη φάση της ίδυσης και ανάπτυξης, τηρήθηκε ο κανόνας της "σύμφωνης γνώμης" μεταξύ του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπου της Ομοσπονδίας (ΕΒΝ)

Στην αρχή;