ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

 BIC

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

Ημεδαποί και αλλοδαποί ειδικοί, σε οποιονδήποτε τομέα, καλούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, να υποβάλλουν αίτημα ένταξης στην ομάδα ειδικών του Κέντρου.

Η επιλογή του απαιτούμενου ειδικού συμβούλου γίνεται με την παράθεση του καταλόγου, από την πλευρά του Κέντρου, (δεν είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο) του συνόλου της ομάδας των συμβούλων που το Κέντρο έχει χαρακτηρίσει ως «επιλέξιμους».

Η αμοιβή των συμβούλων αυτών αποτελεί αντικείμενο ειδικής συμφωνίας μεταξύ της επιχειρηματικής ομάδας και του συμβούλου που επιλέγουν οι ίδιοι.

Εφόσον ζητηθεί η συνδρομή του Κέντρου, η παροχή υπηρεσιών του υπόκειται σε μεταχρονολογημένη χρέωση, σύμφωνα με τη διαδικασία της «παροχής υπηρεσιών με συμμετοχή στον επιχειρηματικό κίνδυνο».

Το Κέντρο ευθύνεται για την επιστημονική – επαγγελματική ικανότητα των συμβούλων του, περιοριστικά.

Αρχή