ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

 BIC

Venture Consulting (Σύμβουλοι υπό Επιχειρηματικό Κίνδυνο)

Οι νέες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και οι υπό δημιουργία επιχειρήσεις, όπως και οι κατεστημένες επιχειρήσεις που επιχειρούν εξαιρετικά καινοτόμες δράσεις (ανατρεπτικά προϊόντα, παραγωγικές διαδικασίες, νέα συστήματα διανομής, χρηματοδότησης κλπ) προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο να απολέσουν το κεφάλαιο που διαθέτουν και όσο διαθέτουν να το αξιοποιήσουν περισσότερο για τη χρηματοδότηση του παραγωγικού - εμπορικού και χρημαο-οικονομικού κυκλώματος, παρά στην εκπόνηση μελετών και τις αμοιβές των υπηρεσιών συμβούλου.

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιχείρησης & Καινοτομίας έχει υιοθετήσει τη συμμετοχή στον επιχειρηματικό κίνδυνο, παρέχοντας τις υπηρεσίες του χωρίς την άμεση είσπραξη αμοιβής. Αυτό δε σημαίνει ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι χωρίς χρέωση, άλλωστε δεν θα ήταν δυνατό να καλυφτούν τα έξοδά του, έστω και αν οι γενικές δαπάνες καλύπτονται (κατά ένα μέρος) από έναν οργανισμό που το φιλοξενεί (στην περίπτωσή μας, το ΤΕΙ Σερρών).

Κάθε επιχειρηματική ιδέα που υποβάλλεται ή προκύπτει από τη συμβουλευτική δραστηριότητα του Κέντρου (η οποία δεν χρεώνεται) από μια επιχειρηματική ομάδα (που είναι δυνατό να είναι και μονοπρόσωπη) ή που συγκροτείται με τη βοήθεια του Κέντρου, διαμορφώνει δύο συμβάσεις, το γενικό μέρος των οποίων έχει συνταχθεί από το BIC CAP-ALPHA και έχει προσαρμοστεί στα Ελληνικά δεδομένα από το Δρ. Αντώνιο Μιχαλέα.

Η πρώτη σύμβαση αποκαλείται "Σύμβαση Μυστικότητας", με στόχο να διαφυλάξει τους επιχειρηματίες, ή τους δυνητικούς επιχειρηματίες, από τον κίνδυνο κοινοποίησης της επιχειρηματικής τους ιδέας σε τρίτα πρόσωπα.

Η δεύτερη σύμβαση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου, δεσμεύει τους επιχειρηματίες ή δυνητικούς επιχειρηματίες, ότι για ένα χρονικό διάστημα θα υλοποιήσουν οι ίδιοι (ως βασική ομάδα, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί και από άλλα πρόσωπα), διαφορετικά, αν δηλαδή μεταβιβαστεί σε άλλους, πρέπει να καταβάλλουν το σύνολο των χρεώσεων, μετρητοίς.

Οι βασικές γραμμές της χρέωσης και πληρωμής είναι:

Κάθε ώρα απασχόλησης του προσωπικού του Κέντρου, χρεώνεται με το κάθε φορά ισχύον Ευρωπαϊκό τιμολόγιο, ανάλογα με τη θέση και τα προσόντα των μελών του προσωπικού που συμμετέχει, με σύμφωνη γνώμη της επιχειρηματικής ομάδας.

Εφόσον απαιτούνται μελέτες από την Ομάδα Ειδικών, ή από Εξειδικευμένους Συμβούλους της αλλοδαπής, η συμφωνία για τις αμοιβές τους και ο τρόπος πληρωμής δεν εμπλέκει τη σύμβαση και την εμπλοκή του Κέντρου. Το Κέντρο περιορίζεται στις ενέργειες ενδιάμεσου, με χρέωση του χρόνου που υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί (όχι αυτόν που τελικώς απαιτήθηκε) και ένα μέρος γενικών δαπανών που δεν ξεπερνά το 20% του προβλεπόμενου συνόλου. Τυχόν συνοδεία ή αποστολή σε ταξίδια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, αποτελούν χωριστή συμφωνία, με άμεση καταβολή των εισιτηρίων, της διαμονής και της αποζημίωσης "εκτός έδρας" τα οποία πάντως, επιβαρύνονται με 20% για τις γενικές δαπάνες του Κέντρου, οι οποίες δεν καταβάλλονται άμεσα.

Το ποσό που προκύπτει από τη χρονοχρέωση του Κέντρου, αποτελεί τη συμμετοχή του στον επιχειρηματικό κίνδυνο. Όπως οι επιχειρηματίες διαθέτουν χρήματα για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, έτσι και το Κέντρο διαθέτει τις υπηρεσίες του. Δηλαδή, η επιτυχία της επιχειρηματικής ιδέας θα αποδώσει κέρδη στην επιχείρηση και κατά συνέπεια στους επιχειρηματίες. Όταν η επιχείρηση αρχίσει να αποκτά κέρδη από τη λειτουργία της (αδιάφορο αν, εξαιτίας νέων επενδύσεων, δεν καταβάλλονται στα μέλη της επιχειρηματικής ομάδας), έχει υποχρέωση να αρχίσει να καταβάλλει τα ποσά που έχει χρεωθεί από τις υπηρεσίες του Κέντρου. Οι δόσεις δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν το 25% των καθαρών κερδών κάθε έτους, μέχρι να εξοφληθεί το ποσό που χρεώθηκε (με την κάθε φορά σύμφωνη γνώμη της επιχειρηματικής ομάδας).

Αρχή