ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

 BIC

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η οικονομική Διαχείριση γίνεται με πληρωμές αποκλειστικά μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών.

Κάθε χρηματοδότηση τελεί υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο, στην  Απόφασή του θέτει και ενδεχόμενους όρους για τη διενέργεια των δαπανών, στη βάση των όρων της χρηματοδότησης.

Κάθε ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες, για την υλοποίηση Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, γίνεται με γνωστοποίηση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και στη συνέχεια απιλογή από αντίστοιχες επιτροπές.

Η ανάθεση έργου σε ειδικούς επιστλημονες - συμβούλους, για την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και άλλες νομικές οντότητες, γίνεται από το Γενικό Διευθυντή στη βάση της εξειδίκευσής τους και της  διαθεσιμότητάς τους .

Μέχρι τώρα δεν έχει επιχορηγηθεί, ούτε από το άμεσο Δημόσιο, ούτε από ΝΠΔΔ, ούτε από Τράπεζες. Διάφορα μέλη καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας  με χορηγίες οι οποίες καταβάλλονται άμεσα και έτσι δεν εκπίπτουν από τη φορολογία τους.

Η συνολική διαχείριση έχει ελεγθεί από τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, μέχρι το 2012, χωρίς οποιαδήποτε παρατήρηση.

Επιστροφή