ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

 BIC

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Διοίκηση ασκείται από τρία όργανα:

Τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο και επιλεμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν το Νομικό Πρόσωπο, όπως η έγκριση του απολογισμού, την τυχόν επιβολή συνδρομής στα μέλη, η έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών, ή και τροποποίηση του Καταστατικού, όπως και η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, όταν λήγει η θητεία του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται αό 11 αιρετά μέλη, με θητεία  δύο (2) έτη.

Το Γενικό Διευθυντή (CEO), ο οποίος επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και του οποίου η πρόσληψη εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Είναι δυνατή και η άμισθη υπηρεσία. Για τη συχρηματοδοτούμενη περίοδο (1993-1996) η επιλογή ήταν περιορισμένη σε τρεις υποψηφίους που επέλεγε μεταξύ των υποψηφίων, ύστερα από Δημόσια πρόσκληση, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης XVI (Περιφερειακή Ανάπτυξη) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικτύου ΕΒΝ, κατόπιν ακρόασης όλων των υποψηφίων. Ο σημερινός Γενικός Διευθυντής είναι ιστορικά δεύτερος, ανέλαβε το Δεκέμβριο του 1993, ύστερα από την παραίτηση της επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι άμισθος.

Επιστροφή