1                  Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων (προσδιορισμός καθαρού κέρδους)

1.1           Το Βιβλίο Εσόδων Εξόδων απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και εννοείται ότι ο επιχειρηματίας είναι σε θέση να το τηρεί μόνος του. Παρά ταύτα, με την εισαγωγή της υποχρεωτικής απογραφής, η τήρηση του βιβλίου, ο προσδιορισμός του καθαρού κέρδους και η τελική υποβολή της φορολογικής δήλωσης, δεν αποτελούν τόσο απλή διαδικασία, η οποία απαιτεί, εκτός των λογιστικών γνώσεων, και παρακολούθηση  κάθε χρόνο του νέου φορολογικού Νόμου.

1.2          Δεδομένα Εισόδου

Τα δεδομένα εισόδου είναι

1.       

1.3          Επιθυμητή Επεξεργασία

  1. Να κατασκευαστεί ένας πίνακας σε excel, με τις κατάλληλες στήλες για την καταχώρηση των δοσοληψιών βιβλίου αγορών.
  2. Να καταχωρηθούν οι δοσοληψίες των δεδομένων εισόδου.
  3. Να υπολογιστούν τα σύνολα των αγορών και των λοιπών εισροών.
  4. Να υπολογιστεί το καθαρό κέρδος, εφαρμόζοντας τους μοναδικούς συντελεστές.
  5. Να υπολογιστεί, με βάση τους συντελεστές, το ύψος των πωλήσεων.

 

1.4          Παραδοτέα

Ο σπουδαστής πρέπει να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα έγγραφα της επιθυμητής επεξεργασίας σε Excel ή Word, όπως αυτά ζητούνται.

1.5          Συνημμένα:

  θεωρία

  θεωρία

  θεωρία 1

  θεωρία 2